Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Op 15 september is de uitgestelde ALV, seizoen 2019-2020, van KCD gehouden. Op de laatste echt warme dag was een corona-proof vergadering in de buitenlucht gelukkig geen probleem. Door een strak leidende voorzitter kon de vergadering precies binnen 2 uur worden afgerond en kon er afsluitend worden genoten van een drankje.

 

Hierna volgen de belangrijkste onderwerpen en besluiten die aan bod zijn gekomen in de vergadering:

· De diverse commissies hebben hun jaarverslag gepresenteerd. Over het algemeen was de tendens binnen de verslagen hetzelfde. Tot maart 2020 was het een regulier seizoen waarna het seizoen helaas abrupt werd afgebroken a.g.v. de corona maatregelen.

· Binnen het financiële jaarverslag zijn de gevolgen van corona ook zichtbaar. Echter door de financiële compensatie vanuit de RVO zijn de financiële tegenslagen goed opgevangen. Daarnaast is de achterstallige huur van het sportpark Tuilland gecorrigeerd in de boeken en in dit boekjaar in zijn geheel opgenomen.

· De kascommissie heeft de financiële administratie gecontroleerd en heeft de ALV geadviseerd de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen en dit advies is door de ALV overgenomen.

· De begroting voor het seizoen 2020-2021 is door de penningmeester in onzekerheid opgesteld omdat de gevolgen van de corona pandemie en de daaruit volgende maatregelen niet goed kunnen worden ingeschat. Het bestuur zal er op toe zien dat er adequaat wordt bijgestuurd als de onvoorziene gebeurtenissen zich voordoen.

· De contributie blijft voor het seizoen 2020-2021 zoals hij is en deze wordt dus niet verhoogd.

· Alle commissies zijn bezet. Ook de materiaalcommissie en de actiecommissie zijn tijdens of vlak na de ALV gevuld en daarmee zijn alle commissie voldoende bezet. Daarnaast is de TC herkozen en gaat deze door in haar huidige samenstelling

· De statuten zijn aangepast. Door de wens het boekjaar te verschuiven van 1 juni tot 31 mei naar 1 juli tot 30 juni moesten de statuten worden aangepast. Hierbij heeft het bestuur er ook voor gekozen om diverse artikelen te moderniseren. De door het bestuur aangedragen aanpassingen zijn, inclusief één toevoeging vanuit de leden, door de ALV vastgesteld.

· Het contract met onze hoofdtrainer Paul Kraan is verlengd tot en met het einde van het seizoen 2020-2021.

 

Als afsluiting zijn de jubilarissen benoemd. Evelien van Os is 40 jaar lid een heeft een oorkonde en bloemen ontvangen. Zelf was ze helaas niet aanwezig dus zijn de bloemen meegegeven aan Arnoud. Daarnaast is Paul Kraan 25 jaar lid van de club. Ook hij heeft een echte KCD oorkonde en een mooie bos bloemen ontvangen.

 

Al met al een goede (verlate) ALV. Daarnaast heeft het bestuur aangekondigd om komend jaar nadrukkelijk aan de gang te gaan met een meerjarenplan. Hierover zal in de loop van het seizoen 2020-2021 een bijzonder algemene ledenvergadering worden uitgeschreven zodat de leden hierover kunnen worden geïnformeerd en over kunnen besluiten.

 

Het bestuur